0
معرفی برند
تاکی

تاکی

تاکی از محبوب ترین برندهای تولید بذر در ایران م یباشد که آوازه کیفیت این شرکت در میان کشاورزان و متخصصین پیچیده است. این شرکت ژاپنی تولید کننده انواع بذر سبزی و صیفی است که هر ساله در ایران مقدار زیادی از بذور این شرکت کاشته می شود. تاکی سالهاست که در ایران مشغول به فعالیت است و امروز شرکت پیشگامان صنعت و بذر وارد کننده ی محصولات این شرکت بزرگ است. 
محصولات