0
کشاورزی ارگانیک چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست؟

یکشنبه 1 مهر 1397
| 3390

تعاریف زیادی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که در واقع هیچ کدام جدا از تفکرات متعصبانه نیست، به طور کلی ازائه ی یک تعریف کوتاع ، دقیق و واضح از کشاورزی ارگانیک دشوار است، جدا از تصورات متعصبانه، بنا به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران این نوع کشاورزی مرتبط به یم مفهوم ذهنی است که نیاز مند به کار گیری شیوه های عملی خاص می باشد . بنابر این بهتر و راحت تر است بگوییم که کشاورزی غیر ارگانیک چیست.

نکته ی بسیار مهم این است که در تعریف اشتباه از کشاورزی ارگانیک این تصور شده است که کشاورزی ای که در آن کود های شیمیایی استفاده نشده باشد را ارگانیک می نامیم. باید توجه کرد که ساختار تمامی موجودات زنده و غیر زنده از مواد شیمیایی است. استفاده ی از کود های شیمیایی به اندازه ی زیاد و به کارگیری بی رویه آفت کش های شیمیائی باعث آلودگی آب ، هوا و خاک می شود. اما اندازه ی به اندازه ی آن حتما می تواند باعث افزایش برداشت و عاری از آلودگی ها باشد. در واقع اینگونه باید گفت که آن دسته از مواد شیمیایی که به طور طبیعی به دست آمده در کشاو.رزی ارگانیک و در حاصلخیز کردن خاک استفاده می شوند. البته کشاورزی ارگانیک با آن دسته مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل در می آیند و یا هر ماده ی ضد حیاتی اگر چه منشا طبیعی داشته باشد مخالف است (کشاورزی ارگانیک 1390 سمانه سادات عنایتی) 
نکته ی دیگری که در کشاورزی ارگانیک به اشتباه باور شده است بازگشت به کشاورزی سنتی سال ها پیش یعنی سبک کشاورزی اجداد ما. مجموعه ی ایران کشاورزی به هیچ عنوان بر این باور نیست و بالعکس معتقد است کشاورزی ارگانیک یعنی حرکت سبک کشاورزی رو به پیش رفت و استفاده از جایگزین های ارگانیک به جای روش های سنتی. کشاورزی ارگانیک سعی دارد با بهره گیری از یافته های علوم زیستی به صورت تکنیک های پیشرفته خود را از قید ترکیبات آگروشیمیایی که کشاورزان صنعنتی را به خود واسته کرده است رها کند و به بهبود کیفیت خاک و محصولات کشاورزی کمک کند.
مثال هایی از این روش ها می توان به تناوب کشت، کشت مخلوط، روش های مکانیکی کنترل علفهای هرز، درک بهتر هم زیستی میکوریزا ، ریزوبیوم ها و رایزوسفر ، تجدید ماده آلی و دیگر بخش های زنده خاک، تلفیق زراعت و دامپروری اشاره کرد.

دلیل تقاضا برای کشاورزی ارگانیک

نخستین دلیل برای کشاورزی ارگانیک وجود مزه ی بهتر ، خواص غذایی بیشتر و طبیعی بودن این محصولات نسیت به مخصولات تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصولات اطلاح شده است. مطالعات نشان میدهد که ویتامین ها در سیک کشاورزی ارگانیک بیشتر از کشاورزی صنعتی است .
دلیل دیگر تقاضا برای کشاورزی زیستی سازگاری زیست محیطی این محصولات چه از نظر تولید و بارگیری به مصرف کننده و چه از نظر سیستم جامع اکولوژیکی مدریت این مزارع که باعث حداقل اسیب های زیست محیطی برای طبیعت میشوند.
دلیل دیگر تقاضا برای این سیک کشاورزی باور های دینی و اخلاقی است که با توجه به این تفکر که نسلهای پسین ما نیز سهم استفاده از طبیعت و زمین را دارا هستند ، پس اسیب زدن به زمین را کاری غیر اخلاقی می دانند (.یکیپدیا) 

چگونه کشاورزی ارگانیک انجام دهیم

 برای این منظور بخش ها مختلف کشاورزی را جدا گانه توضیح میدهیم

الف – مدریت تلفیقی عناصر غذایی :

از روش شخم حفاظتی استفاده کنید به منظو حفظ مواد آلی و زندگی موجودات زنده داخل خاک. کشاورزان می توانند به جای دور ریختن بقایای محصولات زراعی انها را به کمپست تبدیل کنند که نمونه ی بارز کود سبز است. 

ب – مدریت تلفیقی آفت ها و بیماری های گیاهی:

 به کار گیری روش های ارگانیک و بیولوژیکی در کنار مبارزات شیمیایی . یاید توجه داشت که مبارزات ارگانیک هدف کم کردن جمعیت افات را دارد و برای از بین بردن آنها استفاده از سموم شیمیایی ضروری است. برای مبارزات بیولوژیکی روش های زیر را امتحان میکنیم : 
بعد از برداشت محصول خاک را زیر و رو کنید تا آفت ها آشکار شوند.
جوی ها و علف ها که محل زندگی آفات می باشد را تمیز کنید
از رقم های مقاوم گیاهان استفاده کنید
تراکم بوته ها در هکتار را افزایش دهید تا در صورت اصیب گیاهانی بر اثر آفات از جمعیت مفید گیاهان کم نشود
توده های کرم آفات و تخم آفات ر تا حد امکان با دست جمع آوری کنید
از حشرات شکار چی استفاده کنید
در صورت استفاده از آفت کش ها شیمیایی کم ضرر ترین آنها را انتخاب کرده و دوره ی کارنس آن را رعایت کنید

ج – مدریت تلفیقی آب و خاک :

آبیاری را به گونه ای انجام دهید که از اتلاف آب ، فرسایش خاک و آبشویی مواد غذایی جلوگیری شود . برای رسیدن به این منظور آبیاری منظم و با اندازه انجام شود و از آب دادن اضافی اجتناب کنید . همچنین بهتر است سطح مزرعه را هموار و مسطح کنید و یا جداره های کانال های آب را سیمان کنید تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود. .
هدف از کشاورزی ارگانیک
هارف و همکاران در سال 2007 در جواب این که کشاورزی ارگانیک چه هدفی را دنبال میکند گفت: کشاورزی صنعتی ما بین کشاورزان و مصرف کننده ها فاصله انداخته است و کشاورزی ارگانیک قصد دارد این فاصله را بین آنها از بین ببرد.
اهداف کشاورزی ارگانیک را از روی اسامی آن که بالغ بر 16 نوع اسم در جهان ثبت شده است مشخص است ، اسامی مانند کشاورزی زیستی ، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار. اما ان اهدافی که توسط سازمان فدراسیون جهانی جنبش کشاورزی ارگانیک بیان شده است به شرح زیر می باشد:
 • تولید غذا با کیفیت بالا و در حد کافی 
 • همگامی با طبیعت به جای سلطه گری و چیرگی بر آن
 • تقویت چرخه های زیستی در سیستم های زراعی ، شامل تقویت میکرو ارگانیسم ها، فون (پوشش جانوری) و فلور (پوشش گیاهی) خاک و افزایش تنوع گیاهی و جانوری.
 • حفظ و افزایش حاصل خیزی خاکها در دراز مدت
 • بهرگیری از منابع تجدید شونده تا حد امکان
 • فراهم نمودن شرایطی از زندگی برای دام ها که امکان بروز کلیه رفتار های غریزی را برای انها فراهم سازید
 • جلوگیری از بروز کلیه اشکال آلودگی ناشی از عملبات مختلف کشاورزی
 • حفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی و محیط اطراف شامل حفاظت از گیاهان و زیستگاه های طبیعی
 • امکان کسب درامد کافی برای زارعین و جلب رضایت آنها و نیز ایجاد محیط کار سالنم
 • در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی
این اهداف مبنای مراحل  کشاورزی را برای زارعین کشاورزی ارگانیک در سراسر دنیا تشکیل می دهند و باعث میشوند تا روش های کشاورزی ارگانیک نظیر تهیه کمپوست، کاربرد تناوب های طولانی شامل مخلوط های علوفه ای بقولات و علف های چمنی، همچنین کودهای  سبز، اجتناب از مصرف کودهای شیمیایی محلول، اجتناب از عملیات رایج در دامپروری فشرده،  اجتناب از مصرف آنتی بوتیک ها و هورمون های محرک، استفاده از روش های حرارتی و مکانیکی در کنترل علف های هرز، تاکید بر فراوری محصول در مزرعه،  همچنین عرضه مستقیم محصول به مصرف کنندگان، تاثیر مثبت و مطلوبی بر زندگی جوامع روستایی داشته باشند.( البرزاگری)

ایران در کشاورزی ارگانیک

در حال حاضر نظام کشاورزی ایران بر پایه ی استفاده از نهاد های شیمیایی است. حدود 98 در صد از کشاورزی های ما در داخل کشور در مبتنی بر استفاده از نهاد های شیمیایی است و تنها 2 درصد از مزارع کشور ، نظام طبیعی تولید حاکم است . این در حالی است که شرایط اقلیمی در نواحی خشک و نیمه خشک کشور ما برای توسعه کشاورزی ارگانیک مساعد می باشد. 

جمع بندی 

کشاورزی ارگانیک به منظور سالم نگه داشتن کره ی زمین و آلوده نکردن آب ها و خاک ها به دست بشر است. این درست است که در جنگل ها گیاهان بدون دخالت انسان رشد میکنند و نیاز به تقویت و مبارزات ندارند اما نکته ی مهم در این نوع کشت ها دخیل نبودن انسان است جایی که دور از دست رس انسان ها است، ما انسان ها با قدم گذاشتن به سرزمین های دور چرخه ی زیست محیطی را بر هم زده و با استفاده های نا درست در طی هزاران سال از محل های زندگی باعث وجود فقر غذایی در خاک های اطراف خود شده ایم . برای رسیدن به این اهم باید همه چیز را به درستی استفاده کرد و از مصرف بیش از حد هر کود یا سم اجتناب کرد تا چرخه ی طبیعی حفظ شود. در ضمن کشاورزی ارگانیک نیازمند بررسی های کارشناسانه و مطالعات فراوان و البته هزینه های بیشتر است . 
 
مقالات مرتبط
 • نظرات کاربران
 • ارسال نظر
اولین نظر را شما ثبت نمایید